Tanısal ve Girişimsel Sialendoskopi

Hastalarımıza teşekkür ediyoruz; bizlere olan güvenleri ve kendilerinden çok şey öğrendiğimiz için.

Tükürük bezi hastalarını bizlere gönderen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Klinik serimizin en az yarısını bu hastalar oluşturdu ve eğer bu destek olmasaydı ne bizler bu konuda gelişebilirdik ne de bu kitap ortaya çıkardı.

Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Onlardan çaldığımız gün ve geceleri anlayışla karşıladılar.

İlk sialendoskopik girişimlerimize 2004 yılında başlamıştık. Aslında bu konudaki öncül çaşılmalarımız birkaç yıl daha eskiye gider. Günümüze gelene dek konunun dünyadaki öncülerini yakından izledik. Başlangıçta birkaç kişiydiler ve her fırsatta kendileriyle buluştuk. Doğrusu yaşadığımız süreç zaman zaman çok sıkıntılı idi. Hatta birkaç kez bırakmayı bile düşünmüştük. Ancak dördüncü yılın sonunda en son gittiğimiz Almanya’daki kursta; Almanya, İsrail, Fransa ve İsviçre’deki uzmanlardan sonra konuya en hakim diğer uzmanlar arasında bulduk kendimizi. Elbetteki olgu sunumları ya da küçük serilerle literatüre katkıda bulunmuş başka uzmanlar da vardı, ama örneğin intraduktal endoskopik taş kırma tekniklerinde bizlerin de ilgi uyandıran deneyimleri olmuştu. Katıldığımız ilk kurslarda tanıştığımız pek çok uzmanın ya hiç başlamamış, ya da başlayıp da bırakmış olduklarını öğrenmiştik. Oysa ki konu mutlak bir şekilde gelecek vaadetmekteydi ve öncü klinikler “duktusu engelleyen bir taş” yüzünden gland rezeksiyonuna neredeyse hiç başvurmaz hale gelmişlerdi. Bütün bunlara tanıklık ediyor olmak bizleri yeniden kamçıladı ve sialendoskopik girişimler konusunda ülkemizi dünyadaki öncüler arasında saydırmaya azmettirdi. Böylelikle güç koşullarda ve salt kişisel olanaklarla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve bir kitap hazırlayabilecek bir birikime ulaştık. Tükürük bezlerinin sadece duktal patolojilerine -tümör dışı- ve sialendoskopinin inceliklerine bu kadar spesifik bir şekilde yönelmiş bir kitap henüz başka bir dilde yayınlanmamıştır. Bizler bu konuyla ilgili pek çok şeyi dünya ile aynı zamanda ve çoğu kez kendi kendimize öğrenmek zorunda kaldık. Bizden sonra başlayacak meslektaşlarımız bizlerin sıkıntılarını yaşasın istemedik. Ülkemizde henüz bir başka klinikte bile yapılmazken, sialendoskopi üzerine kitap yazmamızın asıl sebebi budur. Bu kitabın oluşmasına, ülkemizdeki kongre ve toplantıların adeta tekelleşmesi ve meslektaşlarımıza ulaşmamızdaki güçlükler de bir yerde sebep olmuştur.

Sialendoskopi gibi talepkar bir girişimin yoğun bir eğitim gerektirmesinin ve uzun ve çok çeşitli unsurları kapsayan öğrenme sürecinin bizlere bir dört yıla malolduğunu ya da konuya hakim olduğumuza üzerinden bir dört yıl geçtikten sonra inandığımızı söylersek bu çabanın değeri sanırız daha iyi anlaşılacaktır. Umarız bu süreç bizden sonrakiler için daha kısa ve rahat olur. Buna katkımız olabilecekse her şeye değmiş olacak.

Yazarlar : Dr. Atilla Şengör ve Dr. Erhun Şerbetci

Bu kitabı tıp kitap evlerinden veya internet üzerinden satın alabilirsiniz.

İçindekiler

 • BÖLÜM 1
  • Giriş
  • Sialendoskopi Tarihçesi
  • Büyük Tükürük Bezlerinin Kısa Anatomisi
   • Submandibuler Gland
    • Wharton Kanalı Anatomisi
   • Parotis Glandı
    • Stensen Kanalı Anatomisi
  • Büyük Tükürük Bezlerinin Kısa Fizyolojisi ve Duktal Fizyopatolojisi
  • Tükürük Bezi Kanallarının Endoskopik Anatomisi
  • Kaynaklar
 • BÖLÜM 2
  • Büyük Tükürük Bezlerinin Duktal Patolojileri
   • Tükürük Bezi Taşlarına Bağlı Duktal Patolojiler
    • Sialolithiasis
     • Etyopatogenez
    • Pediatrik Sialolithiasis
    • Sialolithiasiste Günümüzdeki Tedavi
   • Taş Dışı Duktal Patolojiler
    • Mukus Tıkaçları
    • Fibrin Tıkaçları
    • Sialodochitis
    • Sialodochitis Fibrinosa (Kussmaul Hastalığı)
    • Darlık (Stenoz veya striktür)
    • Polipler
    • Anatomik Malformasyonlar ve Varyasyonlar
    • Yabancı Cisimler
   • Duktal Obstrüksiyona Sekonder Olarak Gelişebilen Hastalıklar
    • Kronik Sialadenit
    • Jüvenil Rekürren Parotitis
  • Kaynaklar
 • BÖLÜM 3
  • Duktal Hastalıkların Tanısı
   • Görüntüleme Yöntemleri
  • Kaynaklar
 • BÖLÜM 4
  • Sialendoskopi
   • Sialendoskopi’de Kullanılan Gereçler
   • Sialendoskopi İndikasyonları
   • Sialendoskopi Tekniği
    • Anestezi
    • Papilla Dilatasyonu
    • Lümene Giriş ve Tanısal Sialendoskopi
  • Girişimsel Sialendoskopi
   • Sialolithiasise Bağlı Obstrüktif Duktal Patolojilerde Girişimsel Sialendokopi
    • Endoskopik Araç Yardımlı Mekanik Çıkarma / Taş Kırma ve Çıkarma
    • Endoskopik Enerji Yardımlı Taş Kırma ve Araçla Çıkarma
     • Laser Litotripsi
     • İntrakorporeal Şok Dalga Litotripsi (ISWL)
     • Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi (ESWL)
    • Endoskopi Yardımlı Ağız İçi Girişimler
   • Taş Dışı Obstrüktif Duktal Patolojilerde Sialendoskopik Girişimler
    • Stenozlarda Girişimsel Sialendoskopi
    • Duktus Büklümlenmelerinde Sialendoskopik veya Kombine Girişimler
   • Sialendoskopi Sonrası Bakım ve Takip
   • Sialendoskopinin Dezavantajları ve Komplikasyonları
  • Kaynaklar
 • BÖLÜM 5
  • Sialendoskopide Özellikli Durumlar ve Olgu Örnekleri
   • Özellikli Durumlar ve Püf Noktaları
   • Olgu Örnekleri
  • Kaynaklar
 • BÖLÜM 6
  • Sialendoskopinin Kazandırdıkları ve Sonuçlar
  • Sialendoskopinin Diğer Kullanım Alanları
   • Radyo-İyot Sialadeniti
   • Jüvenil Rekürren Parotitis (JRP)
   • Sialore
  • Sialendoskopi ile Birlikte Değişen Kavramlar
  • Tükürük Bezi Hastalıklarında Gelecek
  • Kaynaklar

Google Yorumlar

[trustindex no-registration=google]