KVKK

Bu sayfada yapacağınız yorumlar ve alacağınız yanıtlar için gerekli olan ve tarafınızdan paylaşılan verileriniz; tarafınıza verilecek cevabın, yorumun, ve sunulabilecek sağlık hizmetinin saptanması, planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işlenecektir. Yorumunuzun altına, size hitaben cevap verilecektir.

Bu web sayfası Dr. Atilla Şengör’ün teşhis ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve kendisine danışmak isteyen hastalar için hazırlanmıştır. 02123512401 numarayı arayarak doğrudan iletişim kurabilir veya muayeneye gelebilirsiniz. Eğer isminizin, yorumunuzun ve verilen yanıtın tamamen gizli olmasını arzu ediyorsanız, bu sayfaya ve web sitesine yorum yapmayınız.

Paylaşacağınız veriler 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dayalı olarak toplanmaktadır.

Tarafımıza başvurarak, toplanan kişisel verileriniz ile bunların işleme ve aktarımlarını öğrenebilir, yanlış olduğunu düşündüğünüz verilerin değiştirilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Yorum yaparak yukarıda belirtilen durumları kabul ettiğimi beyan ederim.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.